INNOVÁCIÓK, JÓGYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

 1. Tervezés 

 • Operatív tervezés

Az éves munkaterv elkészítésére minden évben egységes szerkezetet alkalmazunk. A betervezett munkatervi feladatokat és a vezetők, megbízottak (vezető, helyettes, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető) éves terveit is csak aktualizálni kell. A terveken az év végi számszerű értékelés is elvégezhető.

 • Pedagógiai tervezés 

Minden kötelező elemet tartalmazó, a helyi pedagógiai program tartalmával és szerkezetével koherens, a differenciálásra és az értékelésre, önértékelésre hangsúlyt fektető, a tematikus tervezés helyileg kialakított formáját alkalmazó csoportnaplót használunk.

 

 1. Komplex fejlesztő programok /Mozgásharmónia alapozás 

A kompetencia alapú óvodai program, a komplex prevenciós óvodai program, az Ének zene az óvodában, a szenzoros, integrációs terápia és a Néptánc tanítása elméleti ismereteiből építkezve, munkánk szakmai alapja két komplex fejlesztő program, mely a pedagógiai program része: az Örökmozgó labdás és a Mórika táncos mozgásfejlesztő program. Míg az első a mozgás, a második az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységekben teljesedik ki, de az ünnepek, hagyományok valamint a prevenciós és tehetséggondozó foglalkozások körében is jelen van.

A zene, ritmus és a mozgás kapcsolatának, jótékony egymásra hatását és a mozgással tanulást használjuk fel a harmonikus mozgás kialakításában.

 • Örökmozgó komplex labdás fejlesztő program/Mozgás tevékenységek

Jellemző a zene és labda sokoldalú, rendszeres alkalmazása. A sportos jeles napok közül a Labda nap bemutatását vállaljuk.

 • Mórika táncos mozgásfejlesztő program/Ének zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységek

Jellemző a komoly, kortárs és dominánsan a népzene és néptánc rendszeres alkalmazása. Elemei: a gyermek által kezdeményezett és a tervszerű ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységek, a néphagyományokhoz kapcsolódó tematikus táncházak és az Aprótalpak tehetséggondozó néptánc foglalkozások. A teljes vagy részleges program bemutatását vállaljuk.

 

 1. Projektek, témahetek, témanapok 

A tematikus tervekben heti, napi és tevékenység szinten is érvényesül a fő témák (víz, föld, levegő, tűz), az évszakok, ünnepek, hagyományok keretein belüli témafeldolgozás, valamint a gyermekek érdeklődésére számot tartó heti résztémák megvalósítása, műveltségtartalmak közvetítése. Meghatározó a gyermeki kezdeményezések kibontakoztatása, a problémahelyzetek teremtése, megoldása, felfedezések, kísérletek, a kreativitás, hangsúlyosan a mozgás és zenei kreativitás támogatása,  a fantáziavilág képi kifejezése. Jellemző az óvodai tevékenységek közötti koncentráció. a komplex tevékenységszervezés. Sajátosság, hogy minden téma megvalósításában érvényre jut a mozgással tanulás, a témához illeszkedő izgalmas, érdekes, a megértést segítő, óvodapedagógus által felkínált vagy szabadon kezdeményezett változatos, kooperatív mozgásos és énekes játékok, játékos sportos és táncos mozgásformák. Ehhez szervesen kapcsolódik az ének, zene széles körű alkalmazása: komoly, kortárs és népzene, az óvónői ének és hangszerjáték.

A projektek – folyamatosan bővülő önálló intézményi saját fejlesztések – esetében az évek során továbbfejlesztett, csoport fejlettségéhez adaptált tematikus hetei közül, a korcsoport óvodapedagógusa választja ki, hogy hány héten dolgozza fel a témát.

A témahetek esetenként egy nagyobb tematikus egység részei, de a teljes téma csak a csoportnaplóban került megtervezésre és dokumentálásra, így nem tartjuk számon projektként, jógyakorlatként a teljes tematikus tervet.

A témanapok az ünnepek, hagyományok között szereplő természetvédelmi jeles napok.

 • Magyarok vagyunk c. projekt („Piros-fehér-zöld, ez a magyar föld”)

A hazaszeretetre nevelést, a nemzeti identitástudat megalapozását és a nemzeti ünnepről való megemlékezést tevékenységekben valósítjuk meg.

A projektzáró rendezvény a nemzeti ünnepünkre szervezett márciusi tematikus ovi táncház.

Részprojektek (heti tervek): Gyí, paci, paripa, Höc, höc katona, Egyszer volt, hol nem volt, Csodaszarvas, Gyere pajtás katonának, Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot.

 • Cirkusz projekt („Orrom krumpli, hajam kóc”)

A TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása során kidolgozott projekt. A projektzáró rendezvény az óvodai Gyermeknap, amikor ovi cirkuszt szervezünk az udvaron, az óvodások tevékeny részvételével és cirkuszi produkció meghívásával.

 • Liba témahét („Száz liba egy sorba”)

A Liba hét sajátossága, a feldolgozás egyedisége abban rejlik, hogy a hagyományos Márton napi szokások, környezeti ismertek, kapcsolódó játékok, irodalmi és zenei anyag mellett tudatosan kihasználjuk a téma által kínált matematikai ismeretek feldolgozását is: magasság, sorozatok, sorszámok, párosítás… stb. A témahetet a Márton napi tematikus táncházzal, Liba bállal zárjuk. 

 • Népi kismesterségek témahét („Szőjünk, fonjunk”)

Elsősorban nagycsoportos korúak számára ajánljuk, mert eszközhasználatban, a technikák alkalmazásában magabiztosságot kíván. Mozgásfejlesztő céljainkat a finom mozgás támogatásával erősíti a témahét. Jellemzője a változatos kézimunka, barkácsolási lehetőségek felkínálása, például agyagozás, szövés, fonás, kalapálás-szögelés.

 • Vizi közlekedés témahét („Megy a hajó a Dunán”)

A víz témán belüli, kora tavaszi téma, a vízzel kapcsolatos tapasztalatokat, ismereteket feldolgozó témahetek között, a gyermekek számára az egyik legnagyobb, vizes élményeket nyújtó téma megvalósítás.

 • Labda nap („Pattog a labda, nem hagyja abba”) 
 • Víz világnapja („Víz, víz, tiszta víz) 
 • Föld napja („Színes világ”) 

Mindhárom óvodai szintű témanapon dominál a választható tevékenységszervezés – egymás mellett is végezhető párhuzamos tevékenységek.

 

 1. Fejlesztő játékok

A jógyakorlatokhoz kapcsolódó játékeszközök, játékok készlete és leírásai bővítik a témák céloknak megfeleltetett eszköztárát, egyben az óvodapedagógusok kreatív törekvései is kiteljesedhetnek. Játékok: kép-zene, ceruzaforgató, népi motívumpárosító, népmese memória, verbuválós játék, vizes puzzle stb.

 

 1. Az intézményben zajló munkafolyamatok értékelésének helyi rendszere 

 • Pedagógiai mérés, értékelés

A gyermekek fejlődését nyomon követő mérés, értékelés jellemzője a számszerű és százalékos megjeleníthetőség, összehasonlíthatóság.

 • Az intézmény éves munkájának mérése, értékelése

Jellemzője az egyszerű használhatóság, a számszerű és százalékos megjeleníthetőség, munkaköri leírás alapú, de pedagógusok estében a kompetenciák figyelembevételre kerültek, az összehasonlíthatóság, az önértékelés hangsúlya, a reális önértékelés támogatása és a demokratikus értékelési rend.

 Az eredmény besorolásánál a pedagógus minősítés értékelési kategóriáit követjük.

A mérés, értékelés hat területe:

 • A gyermekek kimeneti fejlettségének mérése, értékelése
 • Az éves munkaterv értékelése/ része a vezetők, megbízottak éves értékelése is
 • Az óvodapedagógusok éves értékelése
 • A nevelőmunkát segítők éves értékelése
 • Partneri elégedettség felmérés
 • Az intézmény éves munkájának értékelése

(Fenti értékelési terültetek összesítéséből és átlagából összeállt százalékos eredmény).

A hat terület százalékos eredményeiből áll össze az összesítés.

INNOVÁCIÓK, JÓGYAKORLATOK ÁTADÁSÁNAK TARTALMA, FORMÁJA, GYAKORISÁGA

 1. Tervezés

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka
forma

Humán
erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

  1.

Operatív tervezés/
Éves munkaterv

Vonatkozó jogszabályok
Eljárásrend
Munkaterv tartalma

Műhelymunka
évente egy alkalommal
(2 óra)

Vezető, Vezető
helyettes

Tornaszoba vagy nevelői szoba
Projektor,
Számítógép

  2.

Pedagógiai tervezés/
Csoportnapló

Vonatkozó jogszabályok
Napló tartalma

Műhelymunka
évente egy alkalommal
(2 óra)

Vezető, Óvoda

pedagógus

Torna vagy nevelői szoba
Projektor,
Számítógép

 

 1. Komplex szakmai program

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

1.

Mórika táncos fejlesztő program

HOPP-ba épülése
Tartalmi és módszertani bemutatása területenként vagy komplexen

Bemutató- hospitálási lehetőség, Műhely munka évente három vagy egy alkalommal

Gyermektánc oktató Tematikus táncházakat koordináló óvoda pedagógus

Tornaszoba CD lejátszó, projektor

 

A vállalás egy kiválasztott területen (az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység, tematikus táncházak, Aprótalpak néptánc foglalkozás) 2 óra, a teljes program 6 óra.

 1. Projektek, témahetek, témanapok 

 • Projektek

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

1.

Magyarok vagyunk c. projekt
(„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld)

Teljes vagy részprojekt bemutatása tervezéstől a gyakorlatig

Hospitálási lehetőség majd szakmai konzultáció, csoportonként egy alkalommal évente (2 óra)
Műhelymunka keretében a teljes projekt bemutatása (3 óra)

Gyermektánc oktató
Tematikus táncházakat koordináló óvodapedagógus
Óvodapedagógus

Csoportszoba
Tornaszoba
CD lejátszó, CD, Projektor

2.

Cirkusz projekt („Orrom krumpli, hajam kóc”)

Teljes vagy részprojekt bemutatása tervezéstől a gyakorlatig

Hospitálási lehetőség egy csoportban évi egy alkalommal vagy/és Gyereknapi cirkusz projektzárón, majd szakmai konzultáció
Műhelymunka keretében a teljes program bemutatása (Mindhárom lehetőség 2 óra)

Óvodapedagógus

Csoportszoba, torna vagy nevelői szoba, udvar CD lejátszó, CD, Projektor

 • Témahetek

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

  1.

Liba hét „Száz liba egy sorba”

Téma gyakorlati feldolgozásának és a heti terv bemutatása

Műhelymunka
(2 óra)

Óvoda pedagógus

Csoportszoba, nevelői szoba, Projektor, Számítógép, nyomtató, Filmfelvétel

  2.

Népi kismesterségek „Szőjünk, fonjunk”

Téma gyakorlati feldolgozásának és a heti terv bemutatása

Műhelymunka
(2 óra)

Óvoda pedagógus

Csoportszoba, nevelői szoba, Projektor, Számítógép, nyomtató,  Filmfelvétel

  3.

Vízi közlekedés „Megy a hajó a Dunán”

Téma gyakorlati feldolgozásának és a heti terv bemutatása

Műhelymunka
(2 óra)

Óvoda pedagógus

Csoportszoba, nevelői szoba, Projektor, Filmfelvétel, Számítógép, nyomtató

 • Témanapok

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

  1.

Labda nap
Örökmozgó fejlesztő program része
(„Pattog a labda, nem hagyja abba”)

Programterv és program bemutatása

Bemutató- hospitálási lehetőség
egy délelőtt
Műhelymunka
(3 óra)

Óvoda pedagógus

Tornaszoba, csoportszoba, udvar, nevelői szoba, Számítógép

2.

Víz világnapja
(„Víz, víz, tiszta víz”)

Programterv és program bemutatása

Bemutató- hospitálási lehetőség
Műhelymunka
(3 óra)

Óvoda pedagógus

Udvar, nevelői szoba, Számítógép, nyomtató

  3.

Föld napja
(„Színes világ”)

Programterv és program bemutatása

Bemutató- hospitálási lehetőség
Műhelymunka
(3 óra)

Óvoda pedagógus

Udvar, nevelői szoba, Számítógép

 1. Fejlesztő játékok

Ssz.

Jógyakorlat, innováció

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

1.

Fejlesztő játékok és eszközök

 

Játékleírás
Eszköz használat bemutatás
Játékleírás módszerének megismertetése

Interaktív
műhely
munka
(3 óra)

Óvodavezető
Óvoda
pedagógus

Tornaszoba vagy nevelői szoba, Projektor, Filmfelvétel

 1. Mérés, értékelés 

Ssz.

Jógyakorlat, innováció megnevezése

Tartalma

Munka forma

Humán erőforrás

Infrastruktúra, tárgyi eszköz

  1.

Pedagógiai értékelés

Jogszabályi háttér
Mérőeszközök bemutatása

Műhely munka
évi egy alkalom
(2 óra)

Óvodavezető, helyettes

Nevelői vagy tornaszoba, Számítógép, nyomtató

  2.

Az alkalmazottak és az intézmény éves munkájának értékelése

Jogszabályi háttér
Mérőeszközök bemutatása

Műhely
munka
(5óra)

Óvodavezető, helyettes

Nevelői vagy tornaszoba, Számítógép, nyomtató

 

A 2. sz. vállalás bemutatását évente egy alkalommal tervezzük, napi 5 órát vesz igénybe, vagy igény szerint, területenként vállaljuk (óvodapedagógus, nevelőmunkát segítők, partneri igény és elégedettségmérés, éves munkaterv értékelése), mely alkalmanként 2 óra.

EGYÉB VÁLLALÁSOK

A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár emeleti galériájában, évi hat alkalommal, térítésmentes lehetőséget tudnak biztosítani a Győri POK vagy az Oktatási Hivatal számára értekezlet, konferencia, továbbképzés megtartására, előzetes időpont egyeztetés alapján. Szükség esetén, egyedi egyezség szerint, további alkalmakról is tárgyalunk.

KAPCSOLATTARTÓ és ELÉRHETôSÉGEI, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Kapcsolattartó: Szrnka Anna óvodavezető, szaktanácsadó
Cím: Komárom – Esztergom Megye, 2510 Dorog, Hősök tere 2.
Tel.: 06-33-522-125
E-mail: zrinyiovoda@dorog.hu, szrnka.anna0529@gmail.com
Honlap: www.dorogizrinyiovi.hu
Facebook: Zrínyi Ilona Óvoda

Az óvoda elhelyezkedése, megközelíthetősége

Óvodánk Dorog város központjában, a Hősök tere 2. sz. alatt, a Bécsi út mellett helyezkedik el, a Gáthy Zoltán Közgyűjtemény és Városi Könyvtár, és a Schmidt Sándor Agora szomszédságában. A Polgármesteri hivatal öt perc sétára fekszik tőlünk.

Az intézmény a legkönnyebben autóbusszal és személyautóval közelíthető meg. Az autóbusz megálló 3-4 percre a Bécsi úton, az ingyenes parkoló pedig közvetlenül az épület mellett található. A vasútállomásról 15 – 20 perc alatt, egy alagúton keresztül lehet leggyorsabban elérni minket, melyről az Esztergomi útra csatlakozva a Bécsi útra, Budapest irányába kell fordulni.

Az óvoda pedagógiai programja

Helyileg kimunkált Ép – kéz – láb egészségnevelő, mozgásharmónia alapozó helyi pedagógiai program.

Szakmai – módszertani alapdokumentum:

Kompetencia alapú óvodai programcsomag

RÖVID TÁJÉKOZATÓ LEÍRÁS

 1. A megosztani kívánt modellek ajánlásának indoklása

Az óvoda olyan, az intézményben többször kipróbált, dokumentált, jól bevált, egyes esetekben már a szakmai nyilvánosság számára is bemutatott innovációk, jógyakorlatok megosztását vállalja, amelyek

 • megoldást ajánlanak, a gyakorlatban praktikusan alkalmazható, egy dokumentumban történő operatív tervezésre (éves munkaterv) és az intézmény munkájának éves értékelésére,
 • az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, korszerű módszertani megoldásokat kínál, a pedagógiai tervezéstől (csoportnapló) a gyakorlati pedagógiai munkáig. Tematikus tervezés, az óvodapedagógus szerepe a szabad játékban és az egymás mellett is végezhető, választható párhuzamos tevékenységek során. Korszerű mozgásértelmezés, a labda, léggömb fejlesztő hatásai, háromszintű differenciálás, kompetencia alapú módszertan, művészetpedagógia – drámapedagógia, komplex foglalkozásszervezés, tevékenységek közötti koncentráció, a labda és a néptánc alkalmazása, mozgással tanulás, zene-mozgás kapcsolat kiaknázása, gyermeki kezdeményezések, önkifejezési törekvések, kreativitás kibontakoztatása,
 • bemutatja az óvoda profilját, a sajátos mozgásfejlesztő – mozgásharmónia alapozó – tevékenységét, melyben a mozgásnak és az ének, zene, énekes játék, gyermektáncnak – sportos és a táncos tevékenységek – egyenrangú, egymást támogató szerepe van,
 • az ünnepek, hagyományok gyermekközpontú megvalósításához mintát ajánl
  (tevékenységben megvalósuló szervezés, művészetpedagógiai – drámapedagógiai módszerek alkalmazása, szituációba helyezés, tevékenységfűzés),
 • az óvodák számára nehézséget okozó feladat megvalósítására (hazaszeretetre nevelés), életkornak megfelelő, tevékenykedtető formát ajánl,
 • olyan pedagógiai feladatokhoz kínál egyedi mintát, amelyhez kevés a 3-7 éves korosztálynak megfelelő, elérhető szakmai segédanyag, képzés (néptánc),
 • olyan tevékenységekhez ajánl eszközöket, ami általában nehézséget okoz az óvodákban (mérés, értékelés),
 • támogatja az oktatáspolitikai koncepciókat, irányokat és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának céljait.
 1. Ajánlott innovációk, jógyakorlatok rendszere 

Jógyakorlataink rendszere az alábbiak szerint áll össze:

 • A COMENIUS 2000 Partnerközpontú működés kiépítésekor elindított folyamatok
 • A TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása folyamán, pályázati támogatással készült saját fejlesztések
 • Önálló intézményi saját fejlesztések
 • Egyéni saját fejlesztések.

A nevelőtestületünk által kidolgozott helyi pedagógiai programban szabályozzuk a pedagógia munka módszertani hátterét.

A saját fejlesztések koherensek az országos és a helyi pedagógiai programmal, célkitűzéseiket erősítik, de egymással is egységes rendszert alkotnak. Az innováció folyamatában is érvényesül jógyakorlatainkban: a szükség szerinti módosítások készülnek, legtöbbször az óvodapedagógusok kezdeményezései, ötletei alapján, így biztosított a módszertani szabadság, de megvalósulnak a gyermekcsoport fejlettségéhez, igazodó változtatások is. 

Szrnka Anna
Óvodavezető